Thời gian thực hiện 2020

Địa điểm: Nhà Máy Number One Chu Lai, Quảng Nam

Thời gian thực hiện 2020 Địa điểm: Nhà Máy Number One Chu Lai, Quảng Nam