Thi công hoàn thiện nội thất Bếp Ba Miền cho Tập đoàn cafeTrung Nguyên

Qui mộ 896 m2

Năm thực hiện: 2022- 2023

Thi công hoàn thiện nội thất Bếp Ba Miền cho Tập đoàn cafeTrung Nguyên Qui mộ 896 m2 Năm thực hiện: 2022- 2023