Exchange rate

Ngoại tệ Tên ngoại tệMua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD (1,2) 22.635,00
USD (5,10,20) 22.735,00
USD (50-100) 23.135,00 23.275,00